Obračun plata i drugih oporezivih isplata

Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike - neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;
vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu izrade PPP obrazaca.
 

Kontakt

Kontoarist d.o.o.
Kalemarska 23
11000 Beograd
tel: +381 (11) 2430 - 437
fax:+381 (11) 2430 - 437
mob: +381 (63) 397 - 590, Ljubinka Umićević
mob: +381 (69) 2222 - 025, Staša Umićević